• Δευτέρα, 10 Αύγουστος 2020 | 18:16
ISO 22000 - Συστήμα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου ISO 22000 - Συστήμα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

Το νέο αυτό σύστημα προέκυψε από την ανάγκη εναρμόνισης και ενοποίησης των διαφορετικών προτύπων που εφαρμόζονταν σε διάφορες χώρες. Μεγάλο πρόβλημα για τις ελληνικές εταιρείες που εξάγουν στην Ευρώπη ήταν το γεγονός πως έπρεπε να εγκαθιστούν το ίδιο ακριβώς σύστημα διασφάλισης που ήταν υποχρεωτικό στην χώρα του πελάτη τους. Έτσι το κόστος της εγκατάστασης και της συντήρησης πολλών συστημάτων ταυτόχρονα από μια επιχείρηση ήταν δυσβάστακτο. Με την ενοποίηση όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων στο ISO 22000, η επιχείρηση εγκαθιστά ένα σύστημα το οποίο και έχει οικουμενικότητα. Η απαίτηση για συμμόρφωση όλων των προτύπων σε ένα ενιαίο εκπορευόταν άλλωστε από τις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η νέα παγκοσμιοποιημένη οικονομία

Το ISO 22000 είναι ένα Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και το HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points - Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου). Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής.

Βάσει του ισχύοντος, πλέον, Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που αντικαθιστά την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ απαιτείται η εφαρμογή, η διατήρηση και η αναθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, στο οποίο περιλαμβάνεται η Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) για τις επιχειρήσεις που :

•Παρασκευάζουν
•Μεταποιούν
•Παράγουν
•Συσκευάζουν
•Αποθηκεύουν
•Μεταφέρουν
•Διανέμουν
•Διακινούν
•Προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα

Περιλαμβάνονται δηλαδή συσκευαστήρια, βιομηχανίες τροφίμων, εστιατόρια, catering, ξενοδοχεία που διαθέτουν χώρους μαζικής εστίασης κ.λ.π.

Τα οφέλη από την εγκατάσταση και πιστοποίηση ενός Συστήματος HACCP συνοψίζονται στα ακόλουθα:
•Ενισχύεται η φήμη της εταιρείας ως προς τη δυνατότητα της να προστατεύσει την υγεία του καταναλωτή
•Με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, μειώνεται το κόστος παραγωγής λόγω της μείωσης απορρίψεων παρτίδων προϊόντων
•Αποκτά η επιχείρηση σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών στις εξαγωγικές δραστηριότητες καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.
•Παρέχονται αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
•Αποδεικνύεται η ευαισθησία της επιχείρησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και η ικανότητα της να παράγει ασφαλή τρόφιμα.

Αποτελεί απαίτηση των πελατών ως εγγύηση ασφαλείας των προϊόντων, καθώς πρόκειται για ένα έγκυρο σύστημα που διαχειρίζεται την ασφάλεια των τροφίμων (όλο και περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν από τους προμηθευτές τους να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα HACCP).

Τα βήματα που ακολουθούνται για την εφαρμογή του συστήματος HACCP είναι τα προτεινόμενα από την επιτροπή Codex Alimentarius και παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί. Οι 7 αρχές συνιστούν απαραίτητα δομικά στοιχεία του Συστήματος. 

Ζουμπούλη Πένυ Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Τεχνολόγος Τροφίμων MSc
Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων
Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ

ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κοινοποίηση άρθρου

0%